• Việt nam
 

  Danh sách các ngân hàng nhà nước

  Tên các ngân hàng
  Điện thoại và địa chỉ
   
  Agribank
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
  280/QĐ-NH5 ngày 15/01/1996
  Nhận xét
  Ngân hàng Xây dựng
  Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng
  250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015
  Nhận xét
  Ocean bank
  Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương
  663/QĐ-NHNN ngày 06/05/2015
  Nhận xét
  Dầu khí GP
  Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GP Bank)
  1304/QĐ-NHNN ngày 07/07/2015
  Nhận xét